Algemene voorwaarden

voor het gebruik van het vakantiehuis van de verhuurders Katja + André Barthels in Carrer del Pou 27, 07160 Paguera, Spanje

Preambule

De vakantiewoning is niet het hoofdverblijf van de verhuurders. Ongeacht de duur van het verblijf is het huurcontract een toeristisch huurcontract (vergunning ETV/8960) en geen langdurig huurcontract. Afgezien van het ter beschikking stellen van het gehuurde en een eindschoonmaak worden door de verhuurders geen diensten verleend. Voor de verhuur van de vakantiewoning gelden de volgende voorwaarden:

§ 1 Boekingsbevestiging

De reservering van de vakantiehuis wordt juridisch bindend na ontvangst van de reserveringsbevestiging door de huurder per post of e-mail.

§ 2 Betaling

De aanbetaling van 25% van het totale bedrag moet uiterlijk binnen 7 dagen na de reservering worden betaald. De resterende aanbetaling moet 30 dagen voor aankomst door de verhuurder zijn ontvangen.

Indien een voorschot niet tijdig wordt betaald, wordt dit beschouwd als een terugtrekking van de huurder in de zin van § 8 van deze Algemene Voorwaarden.

§3 Storting

3.1 De eigenaar kan een borgsom van EUR 500 vragen, te betalen per bankoverschrijving of door pre-autorisatie van een creditcard. Indien de borg per bankoverschrijving wordt betaald, dient deze uiterlijk 1 dag voor aankomst op de rekening van de verhuurder te zijn ontvangen.

3.2 De borgsom wordt uiterlijk 7 dagen na vertrek terugbetaald of vrijgegeven - in gevallen volgens § 9.2 met aftrek van de energiekosten - indien de vakantiewoning zich in een staat bevindt die overeenkomt met het contract. Indien er schade of vervuiling aan de woning of het meubilair is ontstaan of er sprake is van sleutelverlies, is de huurder verplicht dit onmiddellijk - maar uiterlijk bij vertrek - aan de verhuurder te melden. In dat geval mag de verhuurder het bedrag van de schade inhouden op de waarborgsom. Bij verlies van sleutels wordt EUR 20 per verloren sleutel in rekening gebracht. De huurder is ook aansprakelijk voor schade veroorzaakt door medereizigers.

§ 4 Aankomst en vertrek

4.1 Op de dag van aankomst is de vakantiewoning beschikbaar vanaf 16:00 uur. Aankomst is mogelijk tot 19:00 uur. Een latere aankomst kan in individuele gevallen tot uiterlijk 4 weken voor aankomst worden aangevraagd bij de verhuurders. Indien een latere aankomst mogelijk is, wordt een toeslag van maximaal 50 EUR in rekening gebracht, die door de huurder bij de laatste betaling 2 weken voor aankomst moet worden voldaan. Op de dag van vertrek dient de vakantiewoning vóór 10.00 uur in een schoongeveegde toestand aan de verhuurder te worden teruggegeven.

4.2 Uiterlijk 48 uur voor aankomst dient de verantwoordelijke dienstverlener van de gastenservice telefonisch op de hoogte te worden gesteld, zodat het tijdstip van overdracht van de vakantiewoning bindend kan worden afgestemd. Zonder een tijdige afspraak kan de overdracht van het onroerend goed niet of slechts met vertraging plaatsvinden. In geval van een vertraging bij aankomst van meer dan 30 minuten - voor zover deze niet het gevolg is van vertraging van de vlucht - kunnen extra kosten voor de overdracht van het huis ten bedrage van 50 EUR worden gemaakt. Deze kosten worden van de waarborg afgetrokken indien de dienstverlener voor de gastendienst meerdere malen naar de woning heeft moeten rijden.

§ 5 Huurobject

5.1 De vakantiewoning wordt verhuurd met volledige inventaris. Eventuele tekorten, gebreken of beschadigingen dienen onmiddellijk aan de verhuurder te worden gemeld. Eventuele klachten over de staat van het huis en de inventaris worden alleen aanvaard binnen 24 uur na aankomst. Na deze termijn moeten alle beschadigde of ontbrekende artikelen tegen de vervangingsprijs worden vervangen. De inventaris dient zorgvuldig en met zorg te worden behandeld en is alleen bedoeld om in de vakantiewoning te blijven. De huurder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verwijtbare schending van de op hem rustende zorg- en mededelingsplicht, met name in geval van onjuiste behandeling van technische apparatuur en ander meubilair. De huurder is ook aansprakelijk voor de schuld van zijn medereizigers. Schade veroorzaakt door overmacht is hiervan uitgesloten.

5.2 Roken in het huis is niet toegestaan. Hieronder vallen ook alle soorten e-sigaretten. Voor uw veiligheid zijn er rookmelders in de woonkamers. Deze reageren ook op sigarettenrook, wat een vals alarm zou veroorzaken. Schending van het rookverbod wordt beschouwd als gebruik in strijd met de overeenkomst als omschreven in § 5.6 en geeft de verhuurders het recht de huurovereenkomst onmiddellijk en zonder opzegtermijn te beëindigen. Indien de woning bij vertrek naar rook ruikt, is de huurder een verhoogde schoonmaakkosten van 250 euro verschuldigd, die op de waarborgsom worden ingehouden.

5.3 Het huis mag niet worden gebruikt voor activiteiten die de nachtrust (tussen 23.00 en 7.00 uur) of het fatsoensgevoel van de buren schenden of waarvoor officiële toestemming nodig is.

5.4 Het meebrengen van huisdieren in de vakantiewoning is in het algemeen niet toegestaan. In individuele gevallen kan het houden van honden worden overeengekomen tegen een toeslag als dit bij de boeking is aangevraagd en door de verhuurders is bevestigd. Als een hond is toegestaan, gelden de volgende voorwaarden:

  • Honden zijn alleen toegestaan vanaf een minimumleeftijd van 1 jaar en tot een gewicht van 10 kg en een schouderhoogte van 35 cm.
  • Honden van de volgende rassen zijn in het algemeen verboden: American Staffordshire Terrier, Bull Terrier, Pitbull Terrier, Bullmastiff, Staffordshire Bull Terrier, Cane Corso, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux.
  • De verontreiniging van het huis of de buitenfaciliteiten door hondenuitwerpselen (fecaliën of urine) is verboden en moet onmiddellijk door de gast worden verholpen.

Indien bij vertrek overmatige vervuiling van het huis of de tuin als gevolg van hondenbezit wordt geconstateerd, is de huurder een verhoogde schoonmaakkosten van 100 EUR extra verschuldigd, die op de waarborgsom worden ingehouden.

5.5 Het inschrijven van een woning door huurder of een medereiziger in het gehuurde is niet toegestaan.

5.6 In geval van gebruik van de vakantiewoning in strijd met de overeenkomst, zoals onderverhuur, overbevolking, verstoring van de huisvrede, etc., alsmede bij niet-betaling van de volledige huursom overeenkomstig § 2, kan de overeenkomst zonder opzeggingstermijn worden beëindigd. De reeds betaalde huur blijft bij de verhuurder als vergoeding voor de geleden schade.

§ 6 Registratie van gasten

Alle gasten ouder dan 16 jaar zijn verplicht bij aankomst een identiteitsbewijs te tonen, hun persoonlijke gegevens te verstrekken en een registratieformulier te ondertekenen. Verhuurders moeten deze gegevens online melden aan de Spaanse autoriteiten (Guardia Civil) en de registratieformulieren bewaren in een gastenregister. Het naar waarheid en volledig verstrekken van de vereiste informatie en handtekeningen is een verplichte voorwaarde voor het verblijf in de huurwoning. Indien niet alle gasten ouder dan 16 jaar aan deze verplichting voldoen, zijn de verhuurders verplicht de overnachting te weigeren. In dat geval worden de verhuurders ontslagen van de verplichting om de contractuele dienst te verlenen en verliest de huurder het recht om het gehuurde goed te gebruiken.

§ 7 Overbevolking en onderhuur

7.1 De vakantiewoning mag gebruikt worden door maximaal 4 volwassenen plus 1 baby tot 3 jaar. In geval van overbezetting heeft de eigenaar het recht overtollige personen te weigeren of de huurovereenkomst te beëindigen wegens gebruik in strijd met het contract overeenkomstig § 5.6.

7.2 Onderverhuur van het gehuurde door de huurder is verboden. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van onrechtmatige onderhuur.

§ 8 Annulering

Annulering van de huur vóór de geplande aankomstdatum moet schriftelijk per e-mail worden gemeld aan booking@casa-flora.es. In geval van annulering blijft de aanspraak van de verhuurder op betaling van de overeengekomen huurprijs onverlet. De verhuurder heeft een forfaitaire vordering tot schadevergoeding volgens de volgende schaal:

  • vanaf 28 dagen voor vertrek: 50%
  • vanaf 14 dagen voor vertrek: 100%

van de overeengekomen huur. De vergoeding wordt verrekend met de op dat tijdstip opeisbare aanbetaling. Het staat de huurder vrij een geringere schade voor de verhuurder te bewijzen. In geval van niet-aankomst, onderbreking van de reis, vertraagde overdracht of niet plaatsvindende overdracht (zie § 4), gerechtvaardigde weigering van toegang (zie § 6) of beëindiging van de huurovereenkomst zonder opzegging (zie § 5.6) heeft de verhuurder recht op het volledige bedrag van de overeengekomen huurprijs. Het wordt sterk aanbevolen een verzekering af te sluiten tegen annulering en terugtrekking uit de reis.

§ 9 Afwijkende regels voor speciale aanbiedingen en in de wintermaanden

9.1 In geval van gereduceerde accommodatieprijzen kunnen van § 2 afwijkende betalingsvoorwaarden worden overeengekomen. De toepasselijke afspraken worden dan in de boekingsbevestiging vermeld.

9.2 Bij verhuur in de wintermaanden (november t/m maart) gelden de volgende afwijkende regels:

  • Het gebruik van de whirlpool is niet inbegrepen en kan tegen betaling worden geboekt.
  • In afwijking van § 3 wordt een waarborgsom van 1.000 EUR overeengekomen. Het dient ook als voorschot op de elektriciteitskosten.
  • Elektriciteit is niet inbegrepen. Het verbruik wordt per dag berekend. De kosten van 0,40 EUR per kWh worden ingehouden op de waarborg bij vertrek.

§ 10 Aansprakelijkheid van de verhuurder

10.1 De verhuurder is jegens de huurder alleen aansprakelijk voor schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt. Aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid bestaat alleen bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen ("kardinale verplichtingen"). Dit geldt niet voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam en gezondheid, voor zover dit aan de verhuurder is toe te rekenen.

10.2 De aansprakelijkheid van de verhuurder voor verlies van kostbaarheden, eventuele storingen in de internetverbinding, water- of stroomvoorziening alsmede gebeurtenissen en gevolgen van overmacht is uitgesloten.

§ 11 Recht en schrift

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Alleen de Duitse versie van dit document is juridisch bindend. Alle overeenkomsten tussen de huurder en de verhuurder moeten schriftelijk worden gesloten. Dit geldt ook voor de vrijstelling van het schriftelijkheidsvereiste.

§ 12 Scheidbaarheidsclausule

Mocht een van de hierboven beschreven voorwaarden juridisch ongeldig zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die qua betekenis het dichtst in de buurt komt. De overige voorwaarden blijven onaangetast en blijven geldig.